Pesquisar este blog

sexta-feira, 12 de março de 2010

Hari Katha - Bhakti Yoga Pure Rupanuga Acarya

By: Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami MaharajaSrimati Radharani and Krsna
Radhe Radhe Radhe ...jai sri radhe .

O “casamento” de Radha e Krshna

Radha-kunda